L14: Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT - đã mua 370.000 CP

HNX - 05/12/2022 3:29:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Gia Lý
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: L14
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.183.071 CP (tỷ lệ 7,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 370.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.553.071 CP (tỷ lệ 8,27%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/11/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/11/2022.

Các tin liên quan