ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

HNX - 05/12/2022 3:28:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Mạnh
- Mã chứng khoán: ALT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 640.500 CP (tỷ lệ 11,16%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 52.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 587.900 CP (tỷ lệ 10,25%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/12/2022.

Các tin liên quan