KTT: Đặng Thùy Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 266.200 CP

HNX - 05/12/2022 3:27:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thùy Dương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: KTT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 266.200 CP (tỷ lệ 9,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 266.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 266.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/12/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/12/2022.

Các tin liên quan