MDA: Đào Đình Đức - Phó Giám đốc - đã mua 9.200 CP

HNX - 06/12/2022 10:26:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Đình Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: MDA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.400 CP (tỷ lệ 0,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 9.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 9.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.600 CP (tỷ lệ 1,13%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/12/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/12/2022.

Các tin liên quan