VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 21.000 CP

HNX - 06/12/2022 10:25:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
- Mã chứng khoán: VST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.290.300 CP (tỷ lệ 3,64%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Thị Thu Vân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 8.002 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 21.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.269.300 CP (tỷ lệ 3,6%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/11/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/12/2022.

Các tin liên quan