KHG: Phụ lục 2 sửa đổi điều lệ Công ty

HOSE - 06/12/2022 11:22:00 SA


 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land thông báo phụ lục 2 sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

Các tin liên quan