AIC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HNX - 06/12/2022 1:06:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AIC của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, tòa nhà Geleximco, 36 số Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Thời gian cụ thể Tổng Công ty sẽ thông báo sau

Các tin liên quan