NTF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư tài chính và Thương mại Phúc Khang

HNX - 06/12/2022 1:03:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư tài chính và Thương mại Phúc Khang
- Mã chứng khoán: NTF
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.185.605 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.185.705 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19,76%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 30/11/2022.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 100 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

Các tin liên quan