PGT: Kakazu Shogo - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 424.600 CP

HNX - 06/12/2022 12:59:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Kakazu Shogo
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: PGT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 424.600 CP (tỷ lệ 4,59%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 424.600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Công ty giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/12/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/01/2023.

Các tin liên quan