NRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đào Thị Bạch Phượng

HNX - 06/12/2022 12:59:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Thị Bạch Phượng
- Mã chứng khoán: NRC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.000.000 CP (tỷ lệ 14,04%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 974.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.026.000 CP (tỷ lệ 12,99%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/11/2022.
- Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ sở hữu

Các tin liên quan