BHK: Vũ Thị Thương Huyền - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký mua 29.480 CP

HNX - 06/12/2022 1:16:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Thương Huyền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: BHK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.100 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 29.480 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/12/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/12/2022.

Các tin liên quan