BRR: Huỳnh Thị Hoa - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 200 CP

HNX - 06/12/2022 1:13:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Hoa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: BRR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.700 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.500 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 200 CP
0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không đạt giá trị mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/11/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/12/2022.

Các tin liên quan