PGV: Thông báo công văn của UBCKNN về việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PGV do công đoàn thưởng cho CBCNV

HOSE - 06/12/2022 3:16:00 CH


Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần thông báo công văn của UBCKNN về việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PGV do công đoàn thưởng cho CBCNV như sau:

Các tin liên quan