CAG: Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 200.000 CP

HNX - 06/12/2022 4:40:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh
- Mã chứng khoán: CAG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 658.300 CP (tỷ lệ 4,77%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quốc Bảo
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/12/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/01/2023.

Các tin liên quan