PSC: Nguyễn Thị Ngọc Sương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 5.000 CP

HNX - 06/12/2022 4:41:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Ngọc Sương
- Mã chứng khoán: PSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 97.000 CP (tỷ lệ 1,35%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 67.500 CP (tỷ lệ 0,94%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua nắm giữ cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/12/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/01/2023.

Các tin liên quan