TMP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022

HOSE - 06/12/2022 5:22:00 CH


Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 như sau:

Các tin liên quan