STB: Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Chi nhánh Bình Dương trực thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

HOSE - 06/12/2022 5:47:00 CH


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Chi nhánh Bình Dương trực thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín như sau:

Các tin liên quan