CMG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 06/12/2022 5:57:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Các tin liên quan