TVC: Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 500.000 CP

HNX - 07/12/2022 10:23:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Tùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: TVC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.850.134 CP (tỷ lệ 6,62%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.350.134 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 500.000 CP7,04%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/11/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/12/2022.

Các tin liên quan