PPH: Ngô Ngọc Thanh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 34.645 CP

HNX - 07/12/2022 10:57:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Ngọc Thanh
- Mã chứng khoán: PPH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 34.645 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 34.645 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/12/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/01/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Thị Thu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 242.727 CP (tỷ lệ 0,33%)

Các tin liên quan