C47: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương huy động tài sản làm tài sản đảm bảo vốn vay ngắn hạn và giao dịch với người nội bộ

HOSE - 07/12/2022 1:32:00 CH


Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương huy động tài sản làm tài sản đảm bảo vốn vay ngắn hạn và giao dịch với người nội bộ như sau:

Các tin liên quan