L14: Nguyễn Thúy Ngư - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 704.300 CP

HNX - 07/12/2022 1:59:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thúy Ngư
- Mã chứng khoán: L14
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.535.034 CP (tỷ lệ 4,97%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Mạnh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 183.159 CP (tỷ lệ 0,59%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 705.695 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 704.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 830.734 CP (tỷ lệ 2,69%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt được mức giá kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/11/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/12/2022.

Các tin liên quan