HWS: Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 181.800 CP

HNX - 07/12/2022 2:14:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HWS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 68.700 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 181.800 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/12/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/12/2022.

Các tin liên quan