PGT: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư HaLo - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 424.600 CP

HNX - 07/12/2022 2:24:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư HaLo
- Mã chứng khoán: PGT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 404.799 CP (tỷ lệ 4,38%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 424.600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/12/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/01/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Thanh Chi
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện pháp luật
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Các tin liên quan