TVC: Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1.500.000 CP

HNX - 07/12/2022 2:24:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Tùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: TVC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.350.134 CP (tỷ lệ 7,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/12/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/12/2022.

Các tin liên quan