CNVL2206: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - 08/12/2022 1:38:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.12 (mã CK: CNVL2206) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Các tin liên quan