CVRE2209: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - 08/12/2022 1:48:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.18 (mã CK: CVRE2209) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Các tin liên quan