CVHM2210: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - 08/12/2022 1:43:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.13 (mã CK: CVHM2210) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Các tin liên quan