CPDR2204: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - 08/12/2022 1:39:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.07 (mã CK: CPDR2204) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Các tin liên quan