CHPG2212: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

HOSE - 08/12/2022 5:43:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.20 (mã CK: CHPG2212) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Các tin liên quan