SD3: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Tuyết Oanh

HNX - 09/12/2022 10:11:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Tuyết Oanh
- Mã chứng khoán: SD3
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.484.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.484.200 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9,28%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 02/12/2022.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

Các tin liên quan