FOC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Dịch vụ - dữ liệu công nghệ thông tin Vi Na

HNX - 09/12/2022 10:48:00 SA


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Dịch vụ - dữ liệu công nghệ thông tin Vi Na
- Mã chứng khoán: FOC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.226.003 CP (tỷ lệ 6,66%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 122.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.103.403 CP (tỷ lệ 5,99%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 30/11/2022.
- Lý do thay đổi sở hữu: bán cổ phần

Các tin liên quan