DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Minh Tâm

HNX - 09/12/2022 10:45:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tâm
- Mã chứng khoán: DTE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.584.300 CP (tỷ lệ 16,92%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 417.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.002.100 CP (tỷ lệ 17,75%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/12/2022.
- Lý do thay đổi sở hữu: tăng tỷ lệ sở hữu

Các tin liên quan