MML: Thông báo về việc Chi nhánh Công ty TNHH KPMG (đơn vị kiểm toán của Công ty) và Công ty ngày 09/12/2022 ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022.

HNX - 09/12/2022 1:23:00 CH


.

Các tin liên quan