VTK: Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc - đăng ký mua 15.000 CP

HNX - 09/12/2022 2:53:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: VTK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27.495 CP (tỷ lệ 0,56%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 15.000 CP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/12/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/01/2023.

Các tin liên quan