FUESSV50: Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)

HOSE - 09/12/2022 3:56:00 CH


Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Quỹ ETF SSIAM VNX50 như sau:

Các tin liên quan