TDC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Diệp

HOSE - 09/12/2022 3:55:00 CH


Nguyễn Thị Ngọc Diệp báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương như sau:

Các tin liên quan