HIG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Văn Anh

HNX - 09/12/2022 4:29:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Anh
- Mã chứng khoán: HIG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.270.000 CP (tỷ lệ 10,06%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 372.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.897.900 CP (tỷ lệ 8,41%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 02/12/2022.
- Lý do thay đổi sở hữu: Bán cổ phiếu

Các tin liên quan