C47: Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục phân phối cổ phần chưa bán hết trong đợt chào bán cho CĐHH và chào bán riêng lẻ

HOSE - 09/12/2022 5:10:00 CH


Công ty Cổ phần Xây dựng 47 công bố Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục phân phối cổ phần chưa bán hết trong đợt chào bán cho CĐHH và chào bán riêng lẻ như sau:

Các tin liên quan