C47: Thông báo của HĐQT đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán cho CĐHH

HOSE - 09/12/2022 5:05:00 CH


Công ty Cổ phần Xây dựng 47 công bố thông báo của HĐQT đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán cho CĐHH như sau:

Các tin liên quan