SHG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 30/12/2022 7:57:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHG của Tổng CTCP Sông Hồng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, số 70 đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 02/2023

Các tin liên quan