BGW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX - 09/02/2023 4:00:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BGW của CTCP Nước sạch Bắc Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 02/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang, số 68 đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
+ Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tin liên quan