HFB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX - 10/02/2023 6:01:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HFB của CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 26/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty CP Công trình Cầu phà Tp.HCM: 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website của Công ty chậm nhất trước 10 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội theo quy định).

Các tin liên quan