HLG: Lê Tấn Thiệt - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

HNX - 14/02/2023 3:26:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Tấn Thiệt
- Mã chứng khoán: HLG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.437.570 CP (tỷ lệ 3,25%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.422.410 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.437.570 CP (tỷ lệ 3,25%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá thị trường không phù hợp với kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/01/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/02/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Ngọc Ánh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 15.417.675 CP (tỷ lệ 34,86%)

Các tin liên quan