PTI: PTI công bố Nghị quyết 08/2023/NQ-PTI-HĐQT của Hội đồng quản trị về Chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan trong năm 2023

HNX - 20/02/2023 5:09:00 CH


.

Các tin liên quan