HLG: Lê Tấn Thiệt - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã mua 1.422.410 CP

HNX - 22/02/2023 2:01:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Tấn Thiệt
- Mã chứng khoán: HLG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.437.570 CP (tỷ lệ 3,25%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Ngọc Ánh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 15.417.675 CP (tỷ lệ 34,86%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.422.410 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.422.410 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.859.980 CP (tỷ lệ 6,47%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/02/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/02/2023.

Các tin liên quan