QHW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX - 22/02/2023 3:29:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QHW của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023; phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tin liên quan