NKG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE - 24/02/2023 1:31:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã CK: NKG) như sau:

Các tin liên quan