VE4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX - 28/02/2023 11:14:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE4 của CTCP Xây dựng Điện Vneco 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 – Số 197 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tin liên quan