HKT: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 28/02/2023 4:34:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HKT của CTCP Đầu tư Ego Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 17/03/2023 đến trước ngày 28/03/2023
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam tại tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Các tin liên quan